Kuntavaalit 2021 – Kommunalvalet 2021 – The Municipal Elections 2021

(på svenska se nedan / in English see below)

Vuoden päästä käydään kuntavaalit 2021! Vasemmistonuoret sekä Vasemmisto-opiskelijat ovat täydellä innolla rakentamassa punavihreää vaalivoittoa ympäri Suomea!

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Vasemmistonuorille ja Vasemmisto-opiskelijoille olevasi itse ehdolle tai vinkata hyvää tyyppiä, jota kannattaa pyytää mukaan. Täyttäessäsi vaalivuonna korkeintaan 30 vuotta voit olla Vasemmistonuorten jäsen ja saada siten tukea kuntavaalikampanjaan. Vasemmisto-opiskelijoihin voivat liittyä vasemmistolaisesta koulutuspolitiikasta kiinnostuneet opiskelijat niin toiselta asteelta kuin korkeakoulustakin.

Tällä hetkellä etsimme ehdokkaita ja kampanjapäälliköitä, myöhemmin myös muita vapaaehtoisia tukitiimeihin. Tarjoamme ehdokkaillemme tukea, koulutusta sekä resursseja kuntavaalikampanjointia varten. Asetu siis ehdolle, vinkkaa kavereille ja tule mukaan rakentamaan punavihreiden nuorten ja opiskelijoiden vaalivoittoa!

Ota rohkeasti yhteyttä missä vain asiassa:
Arto Leinonen
045 662 8206
arto[at]vasemmistonuoret.fi
Järjestö- ja nuorisotoiminnan koordinaattori
Vasemmistonuoret ry

Vasemmistoliiton ehdokas! Muista myös ilmoittautua puolueen ehdokkaaksi tästä!

- - - - - - - - - -

Om ett år går vi kommunalvalet 2021! Vänsterunga samt Vänsterstuderande är med full iver och bygger en rödgrön valvinst runtom i Finland!

Med den här blanketten kan du anmäla till Vänsterunga och Vänster-studerande att du själv är uppställd, eller tipsa om en en bra typ som det lönar sig att fråga med. I det fall du under valåret fyllt högst 30 år, kan du vara medlem av Vänsterunga och således få stöd i kommunalvalskampanjen. I Vänsterstuderande kan studerande intresserade av skolpolitik, från andra stadiet såväl som högskolan också, ansluta sig.

I nuläge söker vi efter kandidater och kampanjledare, och senare även andra frivilliga till våra stödteam. Vi erbjuder stöd, skolning och resurser till våra kandidater i syfte att föra kommunalvalskampanj. Ställ alltså upp som kanidat, tipsa vänner och kom med för att bygga en för unga och studerande rödgrön valvinst!

Ta modigt kontakt gällande vilket ärende som helst:
Arto Leinonen
045 662 8206
arto[at]vasemmistonuoret.fi
Koordinator för ungdomsarbete och organisation
Vänsterunga rf

Vänsterförbundets kandidat! Kom även ihåg att anmäla dig som kandidat för partiet här (för tillfället endast tillgänglig på finska)!

- - - - - - - - - -

In a year we enter the municipal elections 2021! The Left Youth as well as The Left Students are with great enthusiasm building a red-green election victory across Finland!

With this form you can inform The Left Youth and The Left Students that you are a candidate yourself, or tell us about a great individual that is worth asking to join. Person between 13 and 30 years of age is eligible for a membership of The Left Youth. If you turn 30 years during the election year, you can still be a member of The Left Youth and as such get support in the municipal election campaign. Students interested in education policy, from upper secondary education as well as higher education, can join The Left Students.

At the moment we are looking for candidates and campaign managers, and later also other volunteers to our support teams. We offer our candidates support, training and resources in order to campaign in the municipal elections. So, become a candidate and recommend your friends to join in building a red-green electoral victory for the youth and students!

Contact us without hesitation about anything:
Arto Leinonen
045 662 8206
arto[at]vasemmistonuoret.fi
Organization and Youth Work Coordinator
The Left Youth of Finland

Candidate for the Left Alliance! Remember to register yourself as a candidate for the party here (only available in finnish at the moment)!

 

Millaisia taitoja, tietoja tai kontakteja sinulla on, jota voisit jakaa Vasemmistonuorille? | Vad har du för färdigheter, kunskaper eller kontaker som du kunde dela med Vänsterunga? | What kind of skills, knowledge or contacts do you have that you could share with The Left Youth?
Olisiko vielä ideoita tai toiveita kuntavaalien kampanjointiin liittyen? | Finns det ännu idéer eller önskemål angående kommunalvalets kampanföring? | Are there yet ideas or wishes pertaining to the municipal election campaigning?